Home Statut
niedziela, 21 Paź 2018
 
 
Statut - Rozdział III Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki PDF Drukuj Email
Article Index
Statut
Rozdział II Cele i sposoby działania
Rozdział III Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
Rozdział IV Władze Klubu
Rozdział V Majątek Klubu
Rozdział VI Postanowienia końcowe
All Pages


Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

 


§ 10

Członkowie klubu dzielą się na:
- członków wspierających
- członków rzeczywistych
- uczestników.

§ 11

Członkiem wspierającym lub rzeczywistym może być każdy pełnoletni obywatel lub osoba prawna o ile:
- wniesie do Zarządu Klubu pisemną deklarację
- uiści wpisowe ustalone przez Zarząd Klubu
- zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.


§ 12

Uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia o ile wypełni warunki wymienione w § 11 oraz otrzyma pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

§ 13


Do obowiązków członka Klubu należy:
- Branie czynnego udziału w pracach Klubu, stosowania się do postanowień statutu , regulaminów, uchwał i decyzji Klubu i jego władz.
- Regularne opłacanie składek w wysokości ustalonej przez zarząd Klubu.
- Ochrona własności Klubu, jako dobra wszystkich jego członków i walka z przejawami marnotrawstwa.
- Propagowanie żeglarstwa.
- Remont i konserwacja sprzętu żeglarskiego.

§ 14

Członek Klubu ma prawo:
- Uczestniczyć w zebraniach Klubu oraz wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Klubu.
- Wysuwać wnioski i postulaty do władz Klubu.
- Korzystać ze sprzętu żeglarskiego zgodnie z obowiązującymi regulaminami.
- Reprezentować barwy Klubu w regatach i imprezach żeglarskich oraz nosić odznakę i strój sportowy o barwach Klubu.

§ 15


Uczestnicy posiadają wszystkie obowiązki i prawa wymienione w § 13 i  § 14 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa głosowania nad uchwałami i decyzjami Klubu.

§ 16

Członkostwo Klubu ustaje na skutek:
- śmierci,
- wystąpienia z Klubu zgłaszanego na piśmie,
- wykluczenie orzeczeniem sądu koleżeńskiego,
- skreślenie przez Zarząd z listy członków z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres 6 m-cy,
- skazanie prawomocnym wyrokiem sadu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.

§ 17

Członkowie Klubu za szczególny wkład w realizację obowiązków oraz aktywny udział w działalności Klubu mogą być wyróżnieni na piśmie, nagrodą rzeczową, nagrodą pieniężną, dyplomem.