Home Statut
niedziela, 21 Paź 2018
 
 
Statut - Rozdział IV Władze Klubu PDF Drukuj Email
Article Index
Statut
Rozdział II Cele i sposoby działania
Rozdział III Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
Rozdział IV Władze Klubu
Rozdział V Majątek Klubu
Rozdział VI Postanowienia końcowe
All Pages

Rozdział IV
Władze Klubu


§ 18


Władzami Klubu są:
-  Walne Zgromadzenie Członków
-  Zarząd Klubu
-  Komisja Rewizyjna
-  Sąd Koleżeński
Kadencja władz trwa 5 lat.

§ 19

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
- dokonywanie wybory władz klubu,
- uchwalenie perspektywicznych planów pracy i zaleceń do władz klubu,
- rozpatrywanie i ocenianie działalności klubu i jego władz oraz udzielanie absolutorium ustępującym władzom,
- uchwalanie zmian w statucie klubu,
- decydowanie o likwidacji klubu,
- podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach, które wniesione zostały przez władze klubu lub jego członków.

§ 21

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze zbiera się raz na pięć lat. Natomiast sprawozdawcze każdego roku. O terminie Walnego Zgromadzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd klubu powiadamia członków co najmniej na 20 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.

§ 22

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane :
-  na podstawie uchwały Zarządu klubu,
-  na żądanie Komisji Rewizyjnej,
-  na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków klubu.
2. Zarząd klubu zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania, wniosku lub podjęcia uchwały.

§ 23

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

Zarząd

§ 24

Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków. Zarząd składa się z 4 – 7 członków, w tym z komandora, 1 – 2 wicekomandorów, sekretarza i skarbnika. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.

§ 25

Do zakresu działania Zarządu klubu należy:
- Ustalenie rocznych i okresowych planów działalności oraz preliminarzy budżetowych.
- Składanie sprawozdań z działalności Zarządu przed Walnym Zgromadzeniem.
- Zarządzanie majątkiem i funduszami klubu.
- Podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia klubu do Federacji związków sportowych bądź innych stowarzyszeń.
- Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz klubu.

Komisja Rewizyjna

§ 26

Komisja Rewizyjna składa się z 3-ch członków.

§ 27

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
- Kontrola całokształtu działalności klubu a w szczególności gospodarki klubu.
- Składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu o stanie gospodarki klubu  oraz działalności Zarządu klubu, a także stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
- Kontrola płacenia składek członkowskich oraz wpisowego.
- Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu klubu.

Sąd Koleżeński

§ 28

Sąd Koleżeński składa się z 3-ch członków.
Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona przewodniczącego  i sekretarza.

§ 29

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw spornych pomiędzy członkami klubu dotyczących nie przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz klubu, naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności w klubie.

§ 30

1.  Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
-  upomnienie ustne lub na piśmie,
-  zawieszenie w prawach członka klubu od 3 – 6 miesięcy,
-  wykluczenie z klubu.
2.  Od orzeczeń sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia
Członków  w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.