Home Statut
niedziela, 21 Paź 2018
 
 
Statut - Rozdział V Majątek Klubu PDF Drukuj Email
Article Index
Statut
Rozdział II Cele i sposoby działania
Rozdział III Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
Rozdział IV Władze Klubu
Rozdział V Majątek Klubu
Rozdział VI Postanowienia końcowe
All Pages


Rozdział V
Majątek Klubu

§ 31

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Na fundusze klubu składają się:
-  wpływy z wpisowego i składek,
-  wpływy z działalności statutowej,
-  dotacje,
-  zapisy i darowizny,
-  wpływy z działalności gospodarczej,
-  wpływy z działalności reklamowej.

§ 32

1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej ustala Zarząd Klubu na podstawie obowiązujących przepisów.
2. Oświadczenie w sprawach majątkowych Klubu składają 2 osoby: Komandor lub V-ce Komandor i skarbnik.
3. Do ważności pism i dokumentów wymagane są podpisy Komandora lub V-ce Komandora oraz sekretarza.

§ 33

1. Zmiana statutu lub rozwiązanie Klubu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia  Członków, podjętej 2/3 głosów przy obecności 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Klubu i powoła Komisję Likwidacyjną.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu majątku Klubu wymaga zatwierdzenia przez organ rejestrowy.