Home Statut
niedziela, 21 Paź 2018
 
 
Statut - Strona 6 PDF Drukuj Email
Article Index
Statut
Rozdział II Cele i sposoby działania
Rozdział III Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
Rozdział IV Władze Klubu
Rozdział V Majątek Klubu
Rozdział VI Postanowienia końcowe
All Pages


Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 34

1.  Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy  pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia , opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania  majątku Klubu na rzecz  członków, członków organów lub pracowników Klubu oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności  jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz  członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu, o którym mowa w Rozdziale II.
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie organów, pracownicy oraz ich osób bliskich.